Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj jezikovni.tecaji.si podjetja Akademija INT d.o.o.

1. SPLOŠNO
1.1 Izvajanje jezikovnih izobraževanj.
Splošni pogoji  so del pogodbe  o izvedbi jezikovnega izobraževanja za fizične in pravne osebe med izvajalcem, podjetje Akademija INT d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in fizično ali pravno osebo, ki  sprejme ponudbo jezikovnih tečajev izvajalca (v nadaljevanju naročnik).
Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje Akademija INT d.o.o., Pegamova 12, 1000 Ljubljana, Davčna številka SI29019770, Matična številka  6757618000, Dejavnost po P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

1.2 Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV, razen kjer je drugače določeno.
Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga naročnik prejme ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila. Izdelki oziroma storitve se plačajo preko položnice oziroma na dogovorjen način.

1.3 Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov
S klikom na gumb »Pošlji« naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da izvajalec v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter naročnika o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na izvajalčeve stroške.
Naročnik lahko: Odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne gradiva v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prijava na spletu) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer pisno s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški se zaračunajo glede na naravo odpovedane storitve ter so v splošnih pogojih navedeni v ustreznih segmentih. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup po znižani ceni preko ponudnika bonov, reklamacije niso možne.

1.4 Potrditev naročila
S klikom na gumb »Pošlji« v zadnjem koraku prijave izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. S tem ko naročnik klikne na gumb »Pošlji!«, pošlje izvajalcu ponudbo za sklenitev pogodbe glede želene storitve/izdelka s strani izvajalca. Izvajalec prejme ponudbo in nanjo odgovori v obliki elektronskega sporočila. Ko naročnik odpre elektronsko sporočilo s strani izvajalca, ki vsebuje sprejem ponudbe prijavitelja, pogodba med strankama stopi v veljavo. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: info@jezikovni-tecaji.eu. S klikom na gumb »Pošlji« naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

2. JEZIKOVNI TEČAJI
2.1 Narava plačevanja tečaja
Naročnik se ob prijavi in potrditvi ponudbe zaveže, da bo v roku 3 dni od sklenitve pogodbe plačal v pogodbi dogovorjeni znesek. S potrditvijo ponudbe in splošnih pogojev poslovanja se naročnik zaveže k pravočasnemu vplačilu obveznosti po pogodbi. V primeru prenehanja obiskovanja tečaja, in s tem enostranske odpovedi pogodbe iz strani naročnika, je naročnik dolžan poravnati celoten znesek.
Naročnina na jezikovni tečaj, ki jo naročnik vplača v enkratnem znesku, vključuje v ponudbi predstavljene elemente, ki lahko predstavljajo: določen obseg ur jezikovnega tečaja z usposobljenim učiteljem, gradiva in vaje v tiskani ter v elektronski obliki, ter druge dodatne storitve. V primeru, da predstavljena ponudba ne vključuje določenih elementov potrebnih za kakovostno izvedbo tečaja, si izvajalec pridružuje pravico do obveznih doplačil, o katerih naročnika v ponudbi predhodno seznani. V primeru prenehanja obiskovanja tečaja, in s tem enostranske odpovedi pogodbe iz strani naročnika, je naročnik dolžan poravnati znesek enak vsoti vseh v ponudbi dogovorjenih obveznosti (vpisnina, dodatki za vsebine ipd) do konca dogovorjenega obdobja.
Izvajalec, je upravičen do plačila za obdobje, za katero se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog iz prejšnje povedi se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu ali nepričakovan nastanek službene obveznosti ali podobno. O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Akademija INT predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo. V primeru, da naročnik tečaja ni obiskoval ali pa izvajalca vnaprej obvesti, da ga na tečaj ne bo, a zato nima utemeljenega razloga, kot je to določeno v tem odstavku, mu obveznost za plačilo tečaja ali drugih obveznosti do izvajalca ne preneha. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku 56,00 EUR in sorazmerno plačilo za število ur izvedenih pred prekinitvijo. Naročnik lahko odpove izobraževanje v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko na naslov izvajalca.
Naročnik ima pravico do odloga v koriščenju jezikovnega izobraževanja kot predmet pogodbe sklenjene med izvajalcem in naročnikom. Zahtevo o odloženi izvedbi jezikovnega izobraževanja mora naročnik pisno sporočiti izvajalcu vsaj deset (10) delovnih dni pred prvim tečajem v mesecu, s katerim želi prekiniti izobraževanje. V primeru odložene izvedbe izobraževanja in s tem tudi odloženega plačila si izvajalec pridržuje pravico do nadomestila v obliki 10,00 EUR mesečno, za vsak mesec odloga. Naročnik neizkoriščenih ur vnaprej ne more prestaviti brez doplačila razen v primeru, ko se celotna skupina, ki je v tistem trenutku vpisana v določen jezikovni tečaj, ne strinja s prenosom termina izobraževanja na drug termin.
Izvajalec si pridržuje pravico da v primeru zamude s plačilom zaračuna zakonske zamudne obresti z mesečnim obrokom, ki sledi mesečnemu obroku, katerega plačilo je bilo zamujeno.

2.2 Izvajanje tečajev
Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnega učitelja. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudila nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev.
Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. V primeru manjšega števila prijavljenih si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje vsaj 6 (šest) prijavljenih oseb, kar se ugotavlja po vplačilu tečaja. V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 3-5 prijavljenih se obseg zmanjša za 25% mesečno, v primeru 2 prijavljenih se obseg zmanjša za 50 % mesečno, v primeru ene prijavljene osebe se obseg zmanjša za 75% mesečno ali se tečaj, po predhodnem dogovoru z naročnikom smatra za individualni tečaj. V primeru odpovedi izvedbe tečaja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.
V primeru zakupa jezikovnega tečaja preko partnerskih prodajnih kanalov in ne direktno pri izvajalcu, se naročnik odpoveduje pravici do prenosa zakupljenih količin v drugo obdobje, do prenosa zakupljenih količin na drugo osebo in vračilu kupnine v primeru, da naročnik ne obiskuje tečajev. Naročnik se s prijavo v registracijski sistem na spletni strani izvajalca zaveže upoštevati ponudbo predstavljeno pri prodajnem partnerju in časovno ustrezno poravnati morebitne s tem nastale dodatne obveznosti, ki jih plača direktno izvajalcu.
Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanja izvajalec sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja.
Izvajalec račun izstavi po opravljeni storitvi, na zahtevo naročnika pa lahko predhodno izstavi avansni račun. V primeru izstavitve računa na pravno osebo mora naročnik izvajalca o tem predhodno obvestiti.